Att avstå från avtal

1. ÅNGERRÄTT
(GÄLLER FÖR KÖPEAVTAL SOM INGÅTT EFTER 25 DECEMBER 2014)

1.1. Konsumenten, som ingått ett distansavtal, kan inom 14 kalendardagar avstå från det utan att ange anledning och utan kostnader förutom de som bestämts i Föreskrifternas avsnitt 8.8. För att möta tidsfristen ska man skicka meddelande före dess utgång. Meddelande om ångerrätt kan lämnas till exempel: – skriftligt under adress: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia, Polen; – elektroniskt via e-post under e-postadress: maritex@maritex.com.pl;

1.2. Exempel på formulär för att avstå från avtalet finns i bilagan 2 till Lagen om Konsumenträttigheter samt på Webbutikens hemsida under fliken ”Att avstå från avtal”. Konsumenten kan använda vår formulärmall men det är inte obligatoriskt.
”Formulär för att avstå från avtal”:/files/eMaritex/Jak_kupowac/odst_od_um.doc

1.3. Tidsfristen för ångerrätt börjar löpa:
1.3.1. för avtal enligt vilket Säljaren ger ut Produkten och är skyldig att överföra sin egendom (t.ex. Köpeavtal) – från dagen då Produkten blev egendom konsument eller tredje part angiven av konsument annan än transportör, och för avtal, som: (1) omfattar flera Produkter som levereras separat, i partier eller i delar – från dagen då sista Produkten, partiet eller delen levererades eller (2) gäller för regelbundna leveranser av Produkterna under bestämd tid – från dagen då första Produkten levererades,
1.3.2. för övriga avtal – från dagen då avtalet ingicks.

1.4. Om man avstår från distansavtalet anses det som ogiltigt.

1.5. Säljaren är skyldig att omedelbart, inte senare än 14 kalendardagar efter att ha fått Konsumentens meddelande om ångerrätt, lämna tillbaka Konsumenten alla betalningar som gjorts, inklusive Produktens leveranskostnad (med undantag för extra kostnader för ett leveranssätt valt av Kunden som är annat än den billigaste leveransen tillgänglig i Webbutiken). Säljaren ska återbetala betalningen med samma betalningssätt, som användes av Konsumenten, om inte Konsumenten uttryckligen har godkänt en annan betalningsmetod, som inte betyder några kostnader för denne. Om Säljaren inte föreslagit att hämta Produkten från Konsumenten kan hålla inne återbetalningen tills Produkten har lämnats tillbaka eller bevis på dess retur skickats, beroende på vilken händelse som inträffar först.

1.6. Konsumenten är skyldig att omedelbart, inte senare än 14 kalendardagar från dagen då avtalet avstods från, lämna tillbaka Produkten till Säljaren eller annan part berättigad av Säljaren för mottagning, om Säljaren inte föreslagit att ta emot Produkten själv. För att möta tidsfristen ska man lämna tillbaka Produkten före dess utgång. Konsumenten kan lämna tillbaka Produkten under adress: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia, Polen.

1.7. Konsumenten står för värdeminskning av Produkten som följd av dess användning på annat sätt än det var nödvändigt för att fastställa Produktens natur, egenskaper och funktion.

1.8. Konsumenten står för möjliga kostnader förknippade med att Konsument utövar ångerrätten:
1.8.1. Om Konsumenten har valt Produktens leveranssätt annat än den billigaste leveransen tillgänglig i Webbutiken är Säljaren inte skyldig att återbetala extra kostnader som Konsumenten betalat.
1.8.2. Konsumenten står för direkta kostnader för Produktens retur.
1.8.3. Om Produkten är en tjänst som börjades – på uttryckligt begäran av Konsumenten – tillhandahålla innan tidsfristen för att avstå från avtalet har löpt ut, är Konsumenten som utövar sin ångerrätt efter att ha meddelat sådan begäran skyldig att betala för dem tjänster som genomförts till ångerrättens utövande. Det belopp som ska betalas beräknas i proportion till omfattningen av den genomförda tjänsten, inklusive det avtalade priset eller ersättningen. Om priset eller ersättningen är överdrivna, beloppet beräknas baserat på marknadsvärde av den genomförda tjänsten.

1.9. Ångerrätten för distansavtal ges inte till Konsumenten vid avtal:
1.9.1. (1) om tjänsten, som helt tillhandahållits av Säljaren efter uttryckligt samtycke av Konsumenten och efter att Konsumenten informerades av Säljaren om förlusten av ångerrätten när tjänsten ska ha tillhandahållits, (2) i vilket priset eller ersättningen beror på svängningar på finansmarknaden, vilka Säljaren har inte någon kontroll över, och som kan inträffa innan tidsfristen för att avstå avtalet löper ut, (3) i vilket föremål är att tillhandahålla en icke-prefabricerad Produkt, tillverkad enligt Konsumentens specifikationer eller som används för att möta hans individuella behov; (4) i vilket föremål är Produkten som kan förstöras snabbt eller som har en kort hållbarhetstid, (5) i vilket föremål är Produkten som levereras i en förseglad förpackning, vilken efter förpackningen öppnas inte går att returera på grund av hälsoskäl eller hygieniska skäl, om förpackningen har öppnats efter leveransen, (6) i vilket föremål är Produkter som efter leveransen, på grund av deras karaktär, är oskiljaktig förbindade med andra saker, (7) i vilket föremål är alkoholdrycker vars pris fastställts när Köpeavtalet ingicks och vars leverans kan genomföras efter 30 dagar och vars värde beror på svängningar på finansmarknaden, vilka Säljaren har inte någon kontroll över, (8) i vilket Konsumenten uttryckligen begärt att Säljaren skulle komma för att utföra akut reparation eller underhåll; om Säljaren tillhandahåller även andra tjänster än de som Konsumenten krävde att utföra, eller levererar Produkter andra än ersättningsdelar som är nödvändiga för reparation eller underhåll, har Konsumenten ångerrätten för ytterligare tjänster eller Produkter, (9) i vilket föremål är ljud- eller bildupptagningar, eller datorprogram som levereras i en förseglad förpackning, om förpackningen öppnades efter leveransen, (10) som gäller leveransen av tidningar, tidskrifter eller magasinen med undantag av prenumeration, (11) som ingåtts i form av en offentlig auktion, (12) om tillhandahållande av boende för annat ändamål än bostadsändamål, godstransport, biluthyrning, catering, tjänster i samband med fritidsaktiviteter, underhållning, sport eller kultur, om avtalet innehåller en dag eller period för tjänstens tillhandahållande, (13) som gäller leveransen av digitala innehåll, som inte lagras på ett konkret medium, om tjänsten börjades att tillhandahållas med uttryckligt samtycke av Konsumenten innan tidsfristen för att avstå avtalet löpt ut och efter att Konsumenten informerades av Säljaren om förlusten av ångerrätten.

© Maritex Leszek Łosin Sp. j. Wszystkie prawa zastrzeżone. Systemy OmniChannel eCommerce: i-systems.pl

Exempelbild – produkten överensstämmer med beskrivningen men kan avvisa från den som visas på bilden (form, färg, andra egenskaper)