ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBUTIKEN

Användarvillkor för webbutiken MARITEX

Innehallsförteckning:

I. Allmänna bestämmelser.
II. Definitioner.
III. Elektroniska tjänster i Webbutiken.
IV. Klagomalsförfarande.
V. Ingaende av ett Köpeavtal.
VI. Produktpris och betalningssätt.
VII. Kostnad, sätt och tid för leverans eller hämtning av Produkten.
VIII. Produktklagomal.
IX. Angerrätt.
X. Förfaranden för klagomal och prövning utanför domstol och regler för tillgang till dessa förfaranden.
XI. Särskilda bestämmelser vid ingaende av ett Köpeavtal med Företagare.
XII. Domstolsprövning av tvister.
XIII. Skydd av personuppgifter och Sekretesspolicy
XIV. Slutbestämmelser.

I. Allmänna bestämmelser.

1. Webbutiken är tillgänglig pa webbadressen www.maritex.com.pl (nedan “Webbutiken”).
2. Webbutiken drivs av Tjänsteleverantören.
3. Dessa Användarvillkor riktar sig bade till konsumenter och till företagare som använder Webbutiken (med undantag för avsnitt XI i Användarvillkoren som riktar sig bara till Företagare).
4. Tjänsteleverantören vidtar atgärder för att säkerställa att Webbutiken fungerar korrekt samt förbinder sig att utan onödigt dröjsmal avlägsna eventuella funktionsfel i Webbutiken.
5. Användaren är skyldig att använda Webbutiken i enlighet med lagstiftning och allmän moral, med hänsyn till respekt för Tjänsteleverantörens och tredje mans personliga rättigheter samt upphovsrätt och immateriella rättigheter.
6. Användaren är skyldig att ange riktiga uppgifter.
7. Användaren far inte tillhandahalla olagligt innehall.

II. Definitioner.

1. Arbetsdag – en dag fran mandag till fredag exklusive allmänna helgdagar.
2. Registreringsformulär – ett formulär tillgängligt i Webbutiken för att skapa ett Konto.
3. Beställningsformulär – ett interaktivt formulär i Webbutiken för att göra en Beställning, i synnerhet genom att lägga till Produkter i elektronisk varukorg och fastställa villkoren för köpeavtalet, inklusive leverans- och betalningssätt.
4. Konto – en uppsättning resurser med ett individuellt namn (användarnamn) och lösenord angivet av Användaren i Tjänsteleverantörens datasystem för lagring av uppgifter som angetts av Användaren samt information om dennes Beställningar i Webbutiken.
5. Konsument – en fysisk person som genomför en rättshandling som inte är direkt knuten till dennes närings- eller yrkesverksamhet med en företagare.
6. Varukorg – ett elektroniskt formulär som görs tillgängligt av Tjänsteleverantören i Webbutiken, genom vilket Användaren väljer en Produkt för att göra en Beställning.
7. Köpare – en användare som ingatt ett köpeavtal.
8. Nyhetsbrev – information, inklusive kommersiell information i den mening som avses i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahallande av tjänster pa elektronisk väg (Dz. U. – Polsk författningssamling – av 2002, Nr 144, post 1204 med ändringar) som kommer fran Tjänsteleverantören och som skickas till Användaren elektroniskt, av Tjänsteleverantören eller i dennes namn.
9. Produkt – lös egendom som görs tillgänglig av Tjänsteleverantören i Webbutiken, som kan köpas av Användaren genom ett Köpeavtal.
10. Företagare – en juridisk person eller en organisatorisk enhet som inte är en juridisk person som beviljas rättskapacitet genom särskild lagstiftning, som bedriver näringsverksamhet. Företagare utgörs ocksa av delägare i ett enkelt bolag inom ramen för deras näringsverksamhet samt fysiska personer som ingar ett avtal som är direkt förknippat med deras näringsverksamhet, när av avtalet framgar att det är av yrkesmässig karaktär för dessa personer, som framgar i synnerhet av föremalet för deras näringsverksamhet som görs tillgängligt pa grundval av bestämmelser om det centrala registret och upplysningen om näringsverksamhet.
11. Användarvillkor – dessa Användarvillkor som upprättats pa grundval av lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahallande av tjänster pa elektronisk väg (Dz. U. – Polsk författningssamling – av 2002, Nr 144, post 1204 med ändringar).
12. Säljaren – Tjänsteleverantören som ingatt ett köpeavtal med Köparen.
13. Tjänsteleverantören – bolaget MARITEX Leszek Łosin Spółka jawna med säte i Gdynia (kontorsadress och delgivningsadress: ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia), infört i företagarregister vid Nationella domstolsregistret KRS som förs av distriktsdomstolen Gdańsk – Północ i Gdańsk, avdelning VIII för näringslivsärenden vid Nationella domstolsregistret med KRS-nummer 0000880720, skatteregistreringsnummer NIP: 9581659572; organisationsnummer REGON 221578676, e-post: maritex@maritex.com.pl.
14. Användare – en fysisk person, en juridisk person eller en organisatorisk enhet som inte är en juridisk person som beviljas rättskapacitet genom särskild lagstiftning, som ingar eller avser att inga ett Köpeavtal med Säljaren.
15. Köpeavtal – ett köpeavtal i den mening som avses i lagen av den 23 april 1964 Civilbalken (Dz. U. – Polsk författningssamling – Nr 16, post 93 med ändringar) som ingas via Webbutiken mellan Köparen och Säljaren i den mening som avses i lagen av den 30 april 2014 om konsumenträttigheter (Dz. U. – Polsk författningssamling – av 2014, post 827 med ändringar).
16. Elektronisk tjänst – kostnadsfri tjänst som tillhandahalls av Tjänsteleverantören pa elektronisk väg at Användaren pa obestämd tid via Webbutik, som gör det möjligt att välja och köpa Varor fran Säljaren i Webbutiken.
17. Beställning – Användarens viljeförklaring som lämnas via Beställningsformuläret, e-post eller telefon och som syftar direkt till att inga ett Köpeavtal av Produkt med Säljaren.

III. Elektroniska tjänster i Webbutiken.

1. Följande elektroniska tjänster är tillgängliga: Konto, Beställningsformulär, e-post och Nyhetsbrev.
2. Användning av ett Konto är möjligt efter att ha fyllt Registreringsformuläret där Användaren ska ange följande uppgifter:
a) användarnamn,
b) förnamn och efternamn,
c) adress (gatuadress, hus-/lägenhetsnummer, postnummer, ort, land),
d) e-postadress,
e) telefonnummer,
f) lösenord.
3. Användare som inte är konsumenter ska ocksa ange:
a) företagsnamn,
b) skatteregistreringsnummer.
4. Användaren kan när som helst och utan att ange nagot skäl avsluta Kontot genom att skicka en lämplig begäran till Tjänsteleverantören via e-post eller skriftligen till Tjänsteleverantörens adress.
5. Användning av Beställningsformuläret börjar när Kunden lägger till första Produkt i varukorg i Webbutiken.
6. Beställning läggs efter det att Användaren gjort tva ytterligare steg:
a) fyllt i Beställningsformuläret och
b) klickat pa knappen “Bekräfta köpet” i Webbutiken efter Beställningsformuläret har fyllts i – fram till dess är det möjligt att självständigt ändra de inmatade uppgifterna (för att göra detta ska man följa meddelanden som visas och information som är tillgänglig pa Webbutikens sida).
7. I Beställningsformuläret ska Användaren ange de uppgifter som avses i st. 2 och 3 samt följande uppgifter om Köpeavtalet:
a) produkt(er),
b) antal Produkter,
c) leveransadress och -sätt,
d) betalningssätt.
8. Användaren kan ocksa göra en beställning via e-post genom att skicka ett e-postmeddelande till Webbutikens e-postadress som är angiven pa webbsidan.
9. Vid beställning via e-post ska st. 2 b – e, st. 3 och st. 7 a – d gälla i tillämpliga delar.
10. Elektronisk tjänst avslutas sa snart en Beställning gjorts via tjänsten eller när Användaren avbryter sin Beställning via tjänsten.
11. Användning av nyhetsbrevet pabörjas genom att ange en e-postadress för att ta emot nya utgavor av nyhetsbrevet och klicka pa knappen “Anmäl dig” i rutan “Nyhetsbrev” pa Webbutikens webbplats.
12. Man kan ocksa prenumerera pa nyhetsbrevet genom att kryssa i en lämplig ruta när man skapar ett Konto – Användaren anmäls till nyhetsbrevet sa snart Kontot har skapats.
13. Användaren kan när som helst och utan att ange nagot skäl avprenumerera pa nyhetsbrevet genom att skicka en lämplig begäran till Tjänsteleverantören via e-post eller skriftligen till Tjänsteleverantörens adress.

IV. Klagomalsförfarande.

1. Klagomal som rör tillhandahallande av Elektroniska tjänster av Tjänsteleverantören och övriga klagomal som rör Webbutikens funktion (förutom förfarandet för Produktklagomal som beskrivs i avsnitt VIII i Användarvillkoren) kan lämnas:
a) skriftligen,
b) elektroniskt via e-post,
c) elektroniskt via det formulär som är tillgängligt inom ramen för Kontot efter inloggning.
2. I beskrivning av klagomalet ska Användaren ange följande uppgifter:
a) information och omständigheter kring föremalet för klagomalet, särskilt typ av oegentlighet och datum da den inträffat;
b) Användarens yrkande;
c) Användarens kontaktuppgifter.
3. Brist pa uppgifter som avses i st. 2 inte paverkar ändamalsenlighet hos klagomal som görs utan att de anges.
4. Tjänsteleverantören besvarar klagomal utan dröjsmal, senast inom 14 kalenderdagar, och i motiverade fall inom 30 kalenderdagar efter det att det lämnats in.
5. Bestämmelsen om förlängning av tidsfristen för besvarande av klagomal till 30 dagar är inte tillämplig pa Produktklagomal som lämnas av Köpare som är konsumenter.

V. Ingaende av ett Köpeavtal.

1. Ingaende av ett Köpeavtal mellan Köparen och Säljaren sker efter det att Köparen gjort en Beställning via Beställningsformuläret i Webbutiken, via e-post eller per telefon.
2. Beställningar via e-post eller per telefon kan göras till de e-postadresser eller telefonnummer som anges pa följande adress: https://www.maritex.com.pl/dane_kontaktowe_maritex.html.
3. Om Köparen väljer att göra en beställning per telefon ska Köparen lämna följande uppgifter till Webbutikens anställd som hanterar telefonsamtalet, förutom de uppgifter som avses i avsnitt III st. 2 b – e, st. 3 och st. 7 a – d:
a) produktnamn, eventuellt tillverkarens kod,
b) antal Produkter,
c) leveransadress och -sätt,
d) betalningssätt,
e) e-postadress.
4. Beställning per telefon medför betalningsskyldighet för Köparen.
5. Vid beställning per telefon ska Säljaren lämna information till en Köpare som är en Konsument om:
a) viktigaste egenskaper hos Säljarens tjänst;
b) Säljarens beteckningar;
c) det totala priset för Varor och leverans av Produkten;
d) angerrätt;
e) Köpeavtalets löptid – period för dess genomförande.
6. Telefonbeställningar kan göras pa Arbetsdagar mellan klockan 08:00 och 16:00, förutom allmänna helgdagar.
7. Efter att en Beställning har gjorts, oavsett formen, ska Säljaren omedelbart bekräfta dess mottagande och samtidigt pabörja dess genomförande.
8. Bekräftelse pa Beställningens mottagande och början av dess genomförande sker genom att Säljaren skickar ett lämpligt meddelande till Köparen via e-post till den e-postadress som angetts av Användaren.
9. Säljarens meddelande som avses i st. 8 innehaller i synnerhet:
a) Säljarens förklaring om att denne tagit emot Beställningen och pabörjar dess genomförande,
b) bekräftelse pa ingaende av Köpeavtalet,
c) Användarvillkoren för Webbutiken,
d) information om Sekretesspolicy.
10. Sa snart Köparen erhallit ovanstaende e-postmeddelande ingas Köpeavtalet.

VI. Produktpris och betalningssätt.

1. Produktpris pa Webbutikens webbplats anges enligt Kundens val i polska zloty (PLN), amerikanska dollar (USD) eller euro (EUR) och inkluderar skatter.
2. Användaren informeras om det totala priset inklusive skatter för Produkten som är föremalet för Beställningen samt om leveranskostnaderna (inklusive avgifter för frakt, leverans och posttjänster) och andra kostnader, och om det är omöjligt att fastställa dessa avgifter – om skyldigheten att betala dem pa Webbutikens webbsidor vid beställning, inklusive när Köparen uttrycker viljan att inga ett Köpeavtal.
3. Säljaren tillater följande betalningssätt:
a) betalning vid mottagande av sändningen,
b) överföring till Säljarens bankkonto,
c) elektroniska betalningar och kortbetalningar via tjänsten eCard.pl – möjliga betalningssätt anges pa Webbutikens webbplats i fliken “Betalningssätt” samt pa webbsidan http://www.ecard.pl.
4. Avveckling av elektroniska betalningar och kortbetalningar sker i enlighet med Kundens val via tjänsten eCard.pl.
5. Elektroniska betalningar och kortbetalningar hanteras av eCard Spółka Akcyjna med säte i Gdańsk, ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, aktiekapital 16 840 000,00 PLN (fullt inbetalt), infört i företagarregister vid Nationella domstolsregistret KRS som förs av distriktsdomstolen Gdańsk – Północ i Gdańsk, avdelning VIII för näringslivsärenden vid Nationella domstolsregistret med KRS-nummer: 0000042304, skatteregistreringsnummer NIP: 5213103040, organisationsnummer REGON: 01634178600000.
6. Om Köparen väljer betalning med banköverföring, elektronisk betalning eller kortbetalning är Köparen skyldig att göra betalningen inom 7 kalenderdagar fran dagen för ingaendet av Köpeavtalet om inte annat föreskrivs i Köpeavtalet.

VII. Kostnad, sätt och tid för leverans eller hämtning av Produkten.

1. Leverans är avgiftsbelagd om inte annat föreskrivs i Köpeavtalet.
2. Kostnader för leverans av Produkten (inklusive avgifter för frakt, leverans och posttjänster) anges till Köparen pa Webbutikens webbplats i fliken “Leveranskostnader” och vid beställning.
3. Säljaren tillater följande sätt för leverans och hämtning av Produkten:
a) postförsändelse,
b) postförsändelse mot postförskott,
c) kurirförsändelse,
d) kurirförsändelse mot postförskott.
4. Tidsfristen för leverans av Produkten till Köparen är högst 120 arbetsdagar, om Säljaren inte angivit en kortare leveranstid i den aktuella Produktens beskrivning eller vid beställning.
5. För Produkter med olika leveranstider gäller den längsta angivna leveranstiden som far dock inte överskrida 120 arbetsdagar.
6. Tidsfristen för leverans börjar löpa:
a) fran dagen da Säljarens bankkonto eller faktureringskonto har krediterats – om Köparen valt betalning med banköverföring, elektronisk betalning eller betalkort,
b) fran dagen för ingaendet av Köpeavtalet – om Köparen valt betalning mot postförskott.

VIII. Produktklagomal.

1. Grunden och omfattningen för Säljarens ansvar gentemot Köparen om en sald Produkt har ett fysiskt eller rättslig fel (garanti) föreskrivs i allmänt tillämplig lagstiftning, i synnerhet i Civilbalken.
2. Säljaren är skyldig att leverera en felfri Produkt till Köparen.
3. Detaljerad information om Säljarens ansvar för fel pa Produkten och Kundens rättigheter finns pa Webbutikens webbplats i fliken “Produktklagomal”.
4. Kunden kan lämna klagomal pa ett av följande sätt:
a) skriftligen till Säljarens adress, dvs. ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia;
b) elektroniskt via e-post till följande adress: maritex@maritex.com.pl;
c) elektroniskt via det formulär som är tillgängligt inom ramen för Kontot efter inloggning (https://www.maritex.com.pl).
5. I beskrivning av klagomalet ska Användaren ange följande uppgifter:
a) information och omständigheter kring föremalet för klagomalet, särskilt typ av oegentlighet och datum da den inträffat;
b) Köparens yrkande;
c) Köparens kontaktuppgifter.
6. Brist pa uppgifter som avses i st. 5 inte paverkar ändamalsenlighet hos klagomal som görs utan att de anges.
7. Säljaren ska besvara Köparens klagomal utan dröjsmal, senast inom 14 kalenderdagar fan det att det har lämnats.
8. Om Säljaren inte tar ställning inom ovanstaende tidsfrist innebär att klagomalet har godtagits.
9. Köparen som utövar sina garantirättigheter är skyldig att leverera den defekta Produkten pa Säljarens bekostnad till följande adress: Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia.
10. Om det pa grund av Produktens typ eller dess monteringssätt skulle vara orimligt svart för Köparen att leverera Produkten är Köparen skyldig att göra Produkten tillgänglig för Säljaren pa den plats där Produkten befinner sig.

IX. Angerrätt.

1. En Konsument som ingatt ett distansavtal kan inom 14 kalenderdagar franträda avtalet utan att ange nagot skäl och utan nagra kostnader, förutom de kostnader som avses i st. 12 – 14.
2. Den tidsfrist som avses i st. 1 ska anses ha iakttagits om en förklaring avsänts till Säljaren före utgangen av fristen.
3. En förklaring om franträdande av avtalet kan lämnas pa följande sätt:
a) skriftligen till Säljarens adress, dvs. ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia;
b) elektroniskt via e-post till följande adress: maritex@maritex.com.pl.
4. Ett exempel pa en mall för angerblankett finns i bilaga 2 till lagen om konsumenträttigheter och det är dessutom tillgänglig pa Webbutikens webbplats i fliken “Angerrätt”.
5. Det är inte obligatoriskt att Konsumenten använder mallen.
4. Angerfristen börjar löpa:
a) för ett avtal vars genomförande innebär att Säljaren levererar en Produkt och är skyldig att överföra äganderätten (t.ex. ett Köpeavtal) – fran dess att konsumenten eller en tredje man som angetts av konsumenten och inte är transportören mottagit Produkten,
b) för ett avtal som:
-avser flera Produkter som levereras separat, i poster eller delar – fran mottagande av den sista Produkten, posten eller delen,
-innebär regelbundna leveranser av Produkter under en bestämd tid – fran mottagande av den första Produkten.
c) för övriga avtal – fran dagen för avtalets ingaende.
5. Vid franträdande av ett distansavtal anses ett sadant avtal inte ha ingatts.
6. Säljaren är skyldig att omedelbart, inte senare än inom 14 kalenderdagar efter att ha fatt Konsumentens meddelande om utövande av angerrätt, ersätta alla betalningar som gjorts av Konsumenten, inklusive Produktens leveranskostnad (med undantag för extra kostnader i samband med att Konsument valt ett annat leveranssätt än det billigaste vanliga leveranssättet tillgängligt i Webbutiken).
7. Säljaren ska ersätta betalningen med samma betalningssätt som användes av Konsumenten, om inte Konsumenten uttryckligen har godkänt en annan ersättningsmetod som inte medför nagra kostnader för denne.
8. Om Säljaren inte erbjudit sig att själv hämta Produkten fran Kunden far Säljaren vänta med att ersätta Konsumentens betalning tills han tagit emot den returnerade Produkten eller Konsumenten tillhandahallit en bekräftelse pa att den har avsänts, beroende pa vad som inträffar först.
9. Konsumenten är skyldig att omedelbart, senast inom 14 kalenderdagar fran dagen för franträdandet av avtalet, returnera Produkten till Säljaren eller överlämna den till en person som har berättigats av Säljaren att hämta den, om Säljaren inte erbjudit sig att själv hämta Produkten.
10. Den tidsfrist som avses i st. 9 ska anses ha iakttagits om Produkten atersänts före utgangen av fristen till Säljarens adress, dvs. ul. Rdestowa 53D, 81-577 Gdynia.
11. Konsumenten ska ansvara för minskning av Produktens värde till följd av dess användning utöver det som är nödvändigt för att fastställa Produktens karaktär, egenskaper och funktion.
12. Kostnader i samband med Konsumentens franträdande av avtalet som Konsumenten är skyldig att bära:
a) val av ett annat leveranssätt än det billigaste vanliga leveranssättet tillgänglidt i Webbutiken – Säljaren är inte skyldig att aterbetala extra kostnader som konsumenten har adragit sig;
b) direkta kostnader för returnering av Produkten.
13. För en Produkt som utgörs av en tjänst vars tillhandahallande – pa Konsumentens uttryckliga begäran – pabörjades innan angerfristen har löpt ut är Konsumenten som utövar sin angerrätt efter att ha gjort en sadan begäran skyldig att betala för tjänster som tillhandahallits fram till franträdandet av avtalet.
14. Det belopp som avses i st. 13 beräknas i proportion till omfattningen av den tjänst som har tillhandahallits, inklusive det avtalade priset eller ersättningen. Om priset eller ersättningen är orimliga ska beloppet beräknas baserat pa marknadsvärdet av den tjänst som har tillhandahallits.
15. Konsumenten har inte rätt att franträda ett distansavtal när det gäller avtal:
a) om tillhandahallande av tjänster, om Säljaren fullgjort tjänsten med Konsumentens uttryckliga samtycke, och Konsumenten meddelades innan tjänsten pabörjades om att denne förlorar angerrätt efter det att Säljaren fullgjort tjänsten;
b) där pris eller ersättning beror pa svängningar pa finansmarknaden som Säljaren inte kan paverka och som kan uppsta innan angerfristen har löpt ut;
c) där föremalet för tjänsten utgörs av en Produkt som inte är tillverkad pa förhand, som tillverkas enligt Konsumentens specifikationer eller som är avsedd att tillgodose dennes individuella behov;
d) där föremalet för tjänsten utgörs av Produkter som efter leverans, pa grund av sin karaktär, sammankopplas oupplösligt med andra föremal;
e) där Konsumenten begärde uttryckligen att Säljaren ska uppsöka denne för att vidta bradskande reparations- eller underhallsatgärder. Om Säljaren tillhandahaller dessutom andra tjänster än de som begärdes av Konsumenten eller tillhandahaller andra Produkter än reservdelar som krävs för reparation eller underhall ska angerrätten gälla för dessa andra tjänster eller Produkter;
f) om leverans av digitalt innehall som inte finns pa ett fysiskt medium, om utförandet inletts med Konsumentens uttryckliga samtycke innan angerfristen har löpt ut och efter Säljaren meddelat om att denne förlorar angerrätt.

X. Förfaranden för klagomal och prövning utanför domstol och regler för tillgang till dessa förfaranden.

1. Detaljerad information om sätt och tillgang till prövning av tvister utanför domstol finns pa följande adress: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
2. Köparen kan fa kostnadsfri hjälp med tvistlösning mellan Köparen och Säljaren även genom kostnadsfritt stöd fran konsumentombudsman i distrikten (staden) eller en samhällsorganisation vars stadgeenliga uppgifter omfattar konsumentskydd (bl.a. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Federacja Konsumentów erbjuder radgivning via ett gratisnummer för konsumenter 800 007 707, och Stowarzyszenie Konsumentów Polskich erbjuder radgivning pa följande e-postadress: porady@dlakonsumentow.pl.
3. Pa adressen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finns en plattform för tvistlösning online vid konsumenttvister pa unionsniva (ODR-plattformen). ODR-plattformen är en interaktiv och flersprakig webbplats som är en gemensam ingang för konsumenter och företagare som utanför domstol vill lösa tvister om avtalsförpliktelser som härrör fran köpeavtal eller tjänsteavtal online.

XI. Särskilda bestämmelser vid ingaende av ett Köpeavtal med Företagare.

1. Bestämmelserna i avsnitt XI gäller för Företagare.
2. Säljaren har rätt att franträda ett Köpeavtal som ingatts med Köparen inom 14 kalenderdagar fran dagen för dess ingaende.
3. Franträdande av Köpeavtalet i det fall som avses i st. 2 kan ske utan att ange nagra skäl och ger inte upphov till nagra ansprak för Köparen gentemot Säljaren.
4. Säljaren har rätt att begränsa tillgängliga betalningssätt, inklusive att kräva betalning helt eller delvis i förskott, oavsett vilket betalningssätt valts av Köparen och oavsett att ett Köpeavtal ingatts.
5. Vid tidpunkten för överlämnande av Produkten av Säljaren till transportören övergar fördelar och nackdelar i samband med Produkten samt risken för oavsiktlig förlust eller skada pa Produkten till Köparen.
6. I det fall som avses i st. 5 ansvarar Säljaren inte för förlust eller skada pa Produkten som uppstatt fran det att den togs emot av transportören till dess att den lämnades ut till Köparen som inte är konsument samt för försening vid transport av sändningen.
7. Vid sändning av Produkten genom ett transportföretag är Köparen skyldig att undersöka sändningen inom den tid och pa det sätt som är vedertaget för denna typ av sändningar.
8. Om Köparen konstaterar att en förlust eller skada pa Produkten har uppstatt under transporten är han skyldig att vidta alla atgärder som krävs för att fastställa transportföretagets ansvar.
9. Säljarens garantiansvar för Produkten gentemot Kunden är uteslutet.
10. För Tjänstemottagare som inte är konsumenter kan Tjänsteleverantören säga upp avtalet om tillhandahallande av Elektronisk Tjänst med omedelbar verkan och utan att ange nagra skäl genom att skicka en lämplig förklaring till Tjänstemottagaren.

XII. Domstolsprövning av tvister.

1. Vid tvister som uppkommer till följd av tillämpning av dessa Användarvillkor, Köpeavtal ska den behöriga domstolen vara en allmän domstol som har saklig och allmän territoriell behörighet – om Köparen eller Användaren är en Konsument.
2. Vid tvister som uppkommer till följd av tillämpning av dessa Användarvillkor, Köpeavtal ska den behöriga domstolen vara en allmän domstol som har behörighet där Säljaren har sitt säte – om Köparen är en Företagare.
3. Säljaren och Köparen (som är en Företagare eller Konsument) kan genom ett tilläggsavtal fastställa lokal behörighet för allmän domstol för tvistlösning.

XIII. Skydd av personuppgifter och Sekretesspolicy.

1. Säljaren/Tjänsteleverantören förbinder sig att behandla personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive bestämmelserna i Europaparlamentets och radets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende pa behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sadana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmänna dataskyddsförordningen, nedan kallad “GDPR”).
2. Beställning oavsett dess form och ingaende av ett Köpeavtal innebär Köparens samtycke till behandling av personuppgifter.
3. “MARITEX” Leszek Łosin med säte i Gdynia (81 – 577), ulica Rdestowa 53 D är registeransvarig för Köparens personuppgifter.
4. Personuppgifter behandlas i följande ändamal:
a) ingaende av avtal och genomförande av avtalets syfte,
b) tillhandahallande av tjänster,
c) skatteändamal,
d) hantering av klagomal, mottagning av beställningar,
e) genomförande av korrespondens,
f) genomförande av eventuell indrivning samt rättsliga och administrativa förfaranden,
g) för att garantera säkerhet i den registeransvariges lokaler,
h) vidtagande av atgärder som är förknippade med att garantera säkerhet,
i) fullgörande av Säljarens rättsliga förpliktelse.
5. Mottagare av Köparens personuppgifter utgörs av Säljarens anställda och enheter som samarbetar med Säljaren när det gäller genomförande av föremalet för Beställningen.
6. Köparens personuppgifter kommer att behandlas under den period som är nödvändig för att fullgöra de syften som avses i st. 4 under perioden för genomförandet av avtalet, och efter dess uppsägning eller upphörande under den tidsperiod som lagstiftningen kräver eller den period som är nödvändig för att genomföra Säljarens legitima intresse.
7. Säljaren förbinder sig att vidta alla nödvändiga atgärder för att säkerställa alla atgärder för fysiskt, tekniskt och organisatoriskt skydd av personuppgifter mot dess oavsiktlig eller avsiktlig förstöring, oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt röjande.
8. Köparen har flera rättigheter som följer av GDPR, i synnerhet:
a) rätt till rättelse av uppgifter om det visar sig att personuppgifter som behandlas är felaktiga,
b) rätt att fa tillgang till sina uppgifter, inklusive att erhalla en kopia av dem samt erhalla information om förfaranden för behandling av uppgifter,
c) rätt att begära radering av personuppgifter i de fall som avses i bestämmelserna i GDPR,
d) rätt att begära begränsning av behandling av uppgifter,
e) rätt till dataportabilitet,
f) rätt att lämna klagomal till en tillsynsmyndighet (Ordföranden för Myndigheten för Skydd av Personuppgifter) om man anser att Säljarens förfaranden för behandling av personuppgifter strider mot lagen.
9. Köparens personuppgifter kommer inte att överföras till enheter som är etablerade i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsomradet.
10. All nödvändig information om förfaranden för behandling av personuppgifter samt om Köparens rättigheter ska göras tillgängliga elektroniskt, efter en skriftlig begäran om överlämnande av ovanstaende information till Säjlarens e-postadress: maritex@maritex.com.pl.
11. Bestämmelser som avser Sekretesspolicy finns tillgängliga pa webbsidan: https://www.maritex.com.pl/polityka_prywatnosci.html .

XIV. Slutbestämmelser.

1. Bestämmelserna i dessa Arbetsvillkor som gäller konsumenter omfattar även fysiska personer som ingar ett avtal som är direkt förknippat med deras näringsverksamhet, när av avtalet framgar att det inte är av yrkesmässig karaktär för dessa personer, som framgar i synnerhet av föremalet för deras näringsverksamhet som görs tillgängligt pa grundval av bestämmelser om det centrala registret och upplysningen om näringsverksamhet.
2. St. 1 är inte tillämpligt pa avtal som ingatts före den 1 januari 2021.
3. Avtal som ingas via Webbutiken ingas pa polska.
4. Användaren förklarar härmed att denne har tagit del av Användarvillkoren och Sekretesspolicyn, förstar innehallet i dessa handlingar och accepterar det fullständigt samt förbinder sig att iaktta det.
5. Pa grundval av 6 art. i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahallande av tjänster pa elektronisk väg (Dz. U. – Polsk författningssamling – av 2002, Nr 144, post 1204 med ändringar) ska Tjänsteleverantören meddela Användaren pa dennes begäran, i den form han valt, om särskilda risker i samband med användning av tjänster som tillhandahalls pa elektronisk väg.
6. Tjänsteleverantören förbehaller sig rätten att göra förändringar av Användarvillkoren av viktiga anledningar, det vill säga: ändrad lagstiftning; ändring av betalnings- och leveranssätt – i den omfattning som dessa ändringar paverkar genomförande av bestämmelserna i dessa Användarvillkor.
7. Om en bestämmelse i dessa Användarvillkor förklaras ogiltig eller ineffektiv ska bestämmelsens ogiltighet eller ineffektivitet inte paverka giltigheten eller effektiviteten av övriga bestämmelser i Användarvillkoren. Tjänsteleverantören kommer att vidta atgärder för att ersätta en ogiltig eller ineffektiv bestämmelse med en ny, rättsligt korrekt bestämmelse.
8. Om en ändring av Användarvillkoren medför införande av nagra nya avgifter eller ökning av befintliga avgifter har en Tjänstemottagare som är en konsument rätt att franträda avtalet.

© Maritex Leszek Łosin Sp. j. Wszystkie prawa zastrzeżone. Systemy OmniChannel eCommerce: i-systems.pl

Exempelbild – produkten överensstämmer med beskrivningen men kan avvisa från den som visas på bilden (form, färg, andra egenskaper)